Lutje në rast brengosje

Lutje në rast brengosje O Zoti im, unë jam robi Yt e biri i robit Tënd dhe i robëreshës Sate, balli im është në dorën Tënde. Dispozitat Tuaja mbi mua i pranoj, i drejtë është gjykimi Yt mbi mua. Të lutem me çdo emër me të cilin e ke emëruar Veten Tënde ose që e ke zbritur në librin Tënd, apo ia ke mësuar dikujt prej krijesave Tua, apo që e ke mbajtur të fshehur në diturinë Tënde, bëje Kur’anin pranverë të zemrës sime dhe dritë të gjoksit tim, shëndritje për pikëllimin dhe largim për dëshprimin.Lutja në latinisht: All-llahume inní ‘abduke ve ibnu ‘abdike ve ibnu emmetike, nasijetí bijedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, es`eluke bi kul-li ismin huve lek semmejte bihi nefsek ev enzeltehu fi kitábik ev ‘al-lemtehu ehaden min halkik, ev iste`therte bihi fi ‘ilmil-gajbi ‘indek, en texh’ale El-Kur`ane rebi’a kalbí ve nure sadrí ve xhelae huzní ve dhihabe hemmí.

Gazetari

Read Previous

Katër gjëra e sjellin riskun:

Read Next

“E djathta ekstreme nuk do ta zhbëjë BE-në, por do ta kontrollojë siç është”