Islam 

Cfarë duhet të bëj ai që humb namazin e Xhumasë ?Cfarë duhet të bëj?

Pyetje: Nese dikush vjen diten e xhuma nderkohe qe namazi ka perfunduar, por aty sheh nje person te cilit i ka mbetur nje rekat pa falur dhe i bashkangjitet ne namaz, si duhet ta plotesoje namazin e tij, si namaz dreke apo namaz xhumaje?Pergjigje: Falenderimi i takon Allahut. Ai duhet ta plotsoje si namaz dreke sepse e xhumaja i ka ikur. Namazi i te xhumase arrihet atehere kur arrin nje rekat, nese e arrin rekatin e dyte ta fale me imamin atehere e ploteson si namaz xhumaje. Ne te kunderten…

Lexo më shumë
Islam 

A pranohet namazi ku ke papasterti ne rrobe?

Shejh AbdulAziz ibën Baz (Allahu e mëshiroftë!): Kush falet duke pasur në trupin e tij ose në rroben e tij papastërti dhe nuk e mëson (kupton) këtë vetëm se pas mbarimit të namazit, namazi i tij është i saktë sipas fjalës më të saktë të dijetarëve. Po ashtu nëse ai e ka ditur më parë (para fillimit të namazit) e më pas e ka harruar në kohën e (fillimit të) namazit dhe nuk kujtohet për këtë vetëm se pas namazit, namazi i tij është i saktë. Bazuar në fjalën e…

Lexo më shumë
Islam 

Lutjet nga Kur’ani që ju qetësojnë shpirtin.

Lutjet nga Kur’ani:– “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23) – “O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hyn në shtëpinë time dhe çdo besimtar dhe besimtare”. (Nuh: 28)– “Zoti ynë, pranoi prej neve (veprat tona), se me të vërtetë Ti je Dëgjues, i Ditur”. (El-Bekare: 127) – “dhe na i prano pendimet tona, se Ti me të vërtetë je Pranues i pendimeve dhe i Mëshirshëm”.…

Lexo më shumë
Islam 

Ç’thotë Kur’ani për gruan?!

Sa zhurmë ka bërë dita botërore e gruas në Evropë, Amerikë dhe shumë vende Arabe!Shiko çka ka thënë Islami për të drejtat e gruas, për përkujdesjen dhe nderimin e saj.Allahu ka thënë: “Edhe ato kanë aq të drejtë sa edhe obligim.” (Bekare, 228)Allahu ka thënë: “Çoni jetë të lumtur me to!” (Nisa, 19) Allahu ka thënë: “Dhe mos krijoni vështirësi, me qëllim qe t’ua përvetësoni ndonjë send qe ua keni dhuruar…” (Nisa, 19)Allahu ka thënë: “Por, bëni të kënaqura (me shpërblimin tuaj) të caktuar me ligj, i pasuri sipas mundësisë…

Lexo më shumë
Islam 

Kush është njeriu më i dashur te Allahu?

Thotë Pejgamberi (alejhi salatu ue selam):“Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që më së shumti bënë dobi (njerëzve); vepra më e dashur tek Allahu është që ta fusësh gëzimin në zemrën e muslimanit, apo tia largosh atij një brengë (vështirësi), apo tia largosh urinë apo ia paguan një borxh. Të ecë së bashku me një musliman për tia kryer një punë është më e dashur për mua sesa të bëj itikaf në këtë xhami (Medinës).Kush e mban mllefin Allahu ia mbulon auretin (mangësitë); kush e përbinë (përmban) mllefin,…

Lexo më shumë
Islam 

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) bënte dua për Hasenin dhe Husejnin (radij-Allahu ‘anhuma):U’ijdhukuma bikelimatil-lahi et-tammeh, min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin lammeh. “U mbroj të dyve me fjalët e përsosura të Allahut nga çdo sh;ejtan dhe insekt, si dhe nga çdo sy i keq.”Dhe ai (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) thoshte:“Me të vërtetë babai juaj (Ibrahimi) mbronte me këto fjalë Isma’ilin dhe Is`hakun.”[Sahijh Ibn Maxheh (n.3509) i Shejkhul-Albanit]

Lexo më shumë
Islam 

Një fjalë për të cilën të gjithë duhet ta lexojne

Një fjalë për të cilën të gjithë duhet ta lexojne Përmend imam Kurtubi në tefsirin e tij – një fjalë për të cilën të gjithë kemi nevojë – nga Ebu Zejd el Nehauij – dëgjoje me zemrën tënde këtë fjalë, Allahu më dhëntë sukses mua dhe ty – thotë:“Mendoja se kush pendohet, Allahu ja pranon pendimin dhe se kush është i kënaqur me Allahun, Allahu është i kënaqur me të dhe se kush e do Allahun, Allahu e do atë, derisa lexova Kuranin. Kur e lexova Kuranin mu bë i…

Lexo më shumë
Islam 

Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?

Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik? Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin:“Cili është njeriu më fisnik?”Ai u përgjigj: “Ai që është më i devotshëm ndaj Allahut.” Ata që po e pyesnin i thanë: “Nuk po të pyesim për këtë.”Ai iu përgjigj: “Njeriu më fisnik është Jusufi,pejgamberi i Allahut, biri i pejgamberit të Allahut, biri i pejgamberit të Allahut biri itë dashurit të Allahut.”Ata i këmbëngulën: “Nuk po të pyesim as…

Lexo më shumë
Islam 

2 nga mënyrat se si i mashtron shejtani besimtarët

2 nga mënyrat se si i mashtron shejtani besimtarët Mbreti i jobesimtarëve [shejtani] u thotë ushtarëve te vet; ‘’Ngrihuni drejt shtegut të gjuhës, sepse ai është shtegu më i madh dhe garancia e mbretit.Mbusheni me fjalë që e dëmtojnë dhe nuk i sjellin dobi, dhe pengojeni që të mbushet me fjalë që i bëjnë dobi, sic janë përkujtimi i Allahut, kërkimi i faljes prej Tij, leximi i Librit të Tij, këshillimi i robërve të Tij dhe dituria e dobishme.Në këtë shteg, duhet të bëni tuajën dy gjëra të rëndësishme për…

Lexo më shumë
Islam 

7 veprat e bukura që ka urdhëruar profeti Muhamed alejhi selam

7 veprat e bukura që ka urdhëruar profeti Muhamed alejhi selam Transmetohet nga Bera Ibn Azib,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se ka thënë:I Dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ue selem na ka urdhëruar t’i veprojmë shtatë gjëra:” Na ka urdhëruar ta vizitojmë të sëm’urin, përcjelljen e xhe’nazes, t’i përgjigjemi me lutje atij që teshëtinë(kur thotë elhamdulilah-falênderimi i takon Allahut- pas teshtitjes, t’i thuaji Jerhamhkellah- Allahu të mëshiroftë), me i ndihmu të dobëtit, me i ndihmu atij që i bëhet padrejtësi, me përhap selamin dhe me qu betimin në…

Lexo më shumë
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial