A NUK FALESH?!

A NUK FALESH?! Pse nuk falesh, kur e di se Allahu i Madhëruar të urdhëron ta falësh namazin? Pse nuk falesh kur e di se namazi ishte porosia e fundit e Muhamedit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, para vdekjes së tij? Pse nuk falesh, kur e di se namazi është çelësi i çdo mirësie?Pse nuk falesh, kur e di se ai që nuk e fal namazin është në Xhehenem së bashku me gjynahqarët dhe jobesimtarët?Pse nuk falesh, kur e di se namazi i lan gjynahet? Pse nuk…

Read More

SI TA ARRISH DASHURINË E ALLAHUT

SI TA ARRISH DASHURINË E ALLAHUT Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, i numëroi dhjetë shkaqe të cilat ta mundësojnë ta arrish dashurinë e Allahut:1. Leximi i Kuranit dhe meditimi i tij. 2. Afrimi kah Allahu me vepra vullnetare, pasi të kryhen farzet.3. Vazhdimi i përmendjes së Allahut me zemër, gjuhë dhe vepër.4. Dhënia përparësi dashurisë së Allahut karshi dashurisë së shpirtit.5. Meditimi në emrat dhe cilësitë e Allahut. Ai që e njeh Allahun me emrat dhe cilësitë e Tij dhe veprimtarinë e Tij, s’ka dyshim se do ta donë Allahun.6.…

Read More

TRI VEPRA QË NUK HYN NË PESHORE DITËN E KIAMETIT

– Tri vepra që nga madhështia e tyre nuk hyjnë në peshore Ditën e Kiametit janë: 1. Durimi. Allahu i Madhëruar thotë: “Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë”. Zumer 10. Allahu në ajet nuk e përcaktoi sasinë e shpërblimit. 2. Falja e njerëzve. Allahu i Madhëruar thotë: “Por, atë që fal dhe pajton, e pret shpërblimi i Allahut”. Shura 40. Allahu në ajet nuk e përcaktoi sasinë e shpërblimit. 3. Agjërimi. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, e përcjell se i Dërguari i…

Read More

6 Veprat Që Duhet Ti Bëjmë Ditën E Xhuma!

1. Të bëjmë dua dhe të kërkojm falje te All-llahu i Lartësuar sa më tepër, se në ditën e Xhuma është një moment kur All-llahu i pranon lutjet dhe pendimet. 2. Të dërgojmë selam dhe salavate për Pejgamberin alejhis-selam sa më tepër. loading… 3. Të pastrohemi, parfumosemi dhe të veshim rrobat më të mira. 4. Të lexojmë suren El-Kehf, sipas hadithit: “Kush e lexon suren El-Kehf në ditën e Xhuma do të ndriçohet me nur (dritë) çdo vepër që e ka bërë mes dy xhumave”. (Transmetojnë Nesaiu dhe Hakimi). 5.…

Read More

13 shenja që vërtetojnë se Allahu të do

1. Nëse ta ka dhuruar fenë dhe udhëzimin, dije se Allahu të do. 2. Nëse të ka dhuruar vështirësi, fatkeqësi dhe probleme, dije se dëshiron ta dëgjojë zërin tënd në lutje-dua. 3. Nëse Allahu të ka dhënë pak pasuri, dije se Allahu të do dhe në botën tjetër do të jep më shumë. 4. Nëse Allahu të ka dhuruar kënaqësinë, dije se Allahu të do dhe se Ai të ka dhënë dhuntinë më të bukur. 5. Nëse të ka dhënë durimin, dije se Allahu të do dhe se ti je…

Read More