Tuesday, August 21Informohu

Author: user

Ai Që I Thotë Këto Fjal I Falen Gjynahet Edhe Nese Janë Sa Shkuma E Detit

Ai Që I Thotë Këto Fjal I Falen Gjynahet Edhe Nese Janë Sa Shkuma E Detit

Islam
if (!window.ANConfig) window.ANConfig = { defaults: [], configs: [] }; var gjid = Math.floor(Math.random() * 99999999) window.ANConfig.defaults.push({ gjan_gjid: gjid, gjan_t: 3, gjan_callBack: function () { //kodi juaj këtu }, gjan_tg: 'gjan_' + gjid }); var elem = document.createElement('div'); elem.setAttribute('id', 'gjan_' + gjid); var curS = document.getElementById('gjanout-js'); curS.parentNode.insertBefore(elem, curS); curS.removeAttribute('id'); (function ()
Shpështoni Këto Lutje Në Ditën E Xhuma

Shpështoni Këto Lutje Në Ditën E Xhuma

Islam
Allahumme sal-li ‘alá Muhamedin ve ‘ala áli Muhamed, kema sal-lejte ‘alá Ibrahíme ve ‘alá áli Ibrahím inneke Hamídun Mexhíd. Allahumme barik ‘alá Muhamedin ve ‘alá áli Muhamed kema barekte ‘ala Ibrahíme ve ‘alá áli Ibrahím inneke Hamídun Mexhíd. if (!window.ANConfig) window.ANConfig = { defaults: [], configs: [] }; var gjid = Math.floor(Math.random() * 99999999) window.ANConfig.defaults.push({ gjan_gjid: gjid, gjan_t: 3, gjan_callBack: function () { //kodi juaj këtu }, gjan_tg: 'gjan_' + gjid }); var elem = document.createElemen
6 Veprat Që Duhet Ti Bëjmë Ditën E Xhuma!

6 Veprat Që Duhet Ti Bëjmë Ditën E Xhuma!

Islam
1. Të bëjmë dua dhe të kërkojm falje te All-llahu i Lartësuar sa më tepër, se në ditën e Xhuma është një moment kur All-llahu i pranon lutjet dhe pendimet. 2. Të dërgojmë selam dhe salavate për Pejgamberin alejhis-selam sa më tepër. if (!window.ANConfig) window.ANConfig = { defaults: [], configs: [] }; var gjid = Math.floor(Math.random() * 99999999) window.ANConfig.defaults.push({ gjan_gjid: gjid, gjan_t: 3, gjan_callBack: function () { //kodi juaj këtu }, gjan_tg: 'gjan_' + gjid }); var elem = document.createElement('div'); elem.s
Cilat Janë Mirësitë E Ditës Së Xhuma? Cfar Duhet Të Kemi Kujdes Dhe Cfar Duhet Të Bëjmë Në Këtë Ditë Ndryshe Nga Të Tjerat? All-Llahu I Madhërishëm Dhe I Dërguar I Tij, Muhammedi A.s Kanë Thënë Se…

Cilat Janë Mirësitë E Ditës Së Xhuma? Cfar Duhet Të Kemi Kujdes Dhe Cfar Duhet Të Bëjmë Në Këtë Ditë Ndryshe Nga Të Tjerat? All-Llahu I Madhërishëm Dhe I Dërguar I Tij, Muhammedi A.s Kanë Thënë Se…

Islam
I madhi ZOT i qofshim falë, thotë në Kur’anin Famëlartë: “O ju që keni besuar, kur të thirret ezani i ditës së xhuma, nxitoni atje ku përmendet emri i Zotit, lëreni shitblerjen, është më mirë për ju nëse me të vërtetë e kuptoni diçka të tillë”. (El Xhumuah: 9) Profeti i madh i njerzimit, Muhammedi [ Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të ] ka thënë: ” “Dita më e mirë, në të cilën lind dielli, është dita e xhuma. Në atë ditë u krijua Ademi (a.s), në atë ditë hyri në xhennet, ditën e xhuma doli nga xheneti, në atë ditë vdiq, në atë ditë do të bëhet edhe Kijameti. Kur të vijë dita e xhuma, shtoni salavatet mbi mua” Kur vjen dita e xhuma, melekët vijnë në dyert e xhamive dhe regjistrojnë besimtarët në regjistrat e tyre njërin pas tjetrit. Kush hyn i pari në xhami ditën e xhuma, regjistrohe
7 Ngjarjet E Mëdha Që Kanë Ndodhur Dhe Do Ndodhin Në Ditën E Xhuma

7 Ngjarjet E Mëdha Që Kanë Ndodhur Dhe Do Ndodhin Në Ditën E Xhuma

Islam
Vlera e ditës së xhuma, ditë në të cilën kanë ndodhur dhe do të ndodhin ngjarjet e mëdha.Dita e xhuma është dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli. Konteksti i hadithit tregon se mirësia në këtë ditë është e përgjithshme dhe se ajo është dita më e mirë se çdo ditë e vitit madje dhe se nata e kadrit, se dhjetë ditët e dhulhixhes, sesa dita e kurbanit dhe dita e fitër bajramit. Prandaj kërkohet që në këtë konteskt ta marrim (kuptojmë). Allahu Madhëruar e ka krijuar Ademin alejhis-selam në ditën e xhuma dhe jo në ndonjë ditë tjetër. Kjo është prej vlerave (veçorive) të ditës së xhuma. Në këtë ditë ai u fut në xhenet. Po në këtë ditë ai u nxorr prej tij (xhenetit). Ademi alejhis-selam ka qenë në xhenetin e përjetësisë. Pohimi i ditës së Kiametit. Bazuar në fjalën e tij sal-lAllahu a
Pse Na Janë Shtuar Brengat Dhe Shqetësimet?!

Pse Na Janë Shtuar Brengat Dhe Shqetësimet?!

Islam
Pse na janë shtuar Brengat dhe Shqetësimet?! “Neve, nuk na janë shtuar brengat e as nuk na janë përhapur shqetësimet e telashet, veçse për shkak të largimit tonë nga Kurani. Përndryshe, sikur t’i ishim përmbajtur Kuranit, sikur të ishim afër tij duke e lexuar ashtu siç duhet, do të ishim njerëzit më të Lumtur. Allahu i madhërishëm thotë: “Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira” El-Isra:9. Dhe thotë: “..dhe shërim për zemrat tuaja” Junus:57.”. Shejh Abdurrezzak El-Bedër Allahu e di me se miri.
THUAJE TË VËRTETËN EDHE NËSË ËSHTË…?

THUAJE TË VËRTETËN EDHE NËSË ËSHTË…?

Islam
“… më ka urdhëruar që ta them të vërtetën, edhe nëse është e hidhur…” Ta thuash të vërtetën është e hidhur. Atë nuk mund ta gëlltite askush përveç pronarëve të shpirtrave besimtarë. Për muslimanin është e domosdoshme që ta thotë të vërtetën, porse kur ta thotë, patjetër lypset urtësi, e sidomos për ata që ftojnë tek Allahu i Lartë. I Lartësuari thotë: “Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me kë—ishillë të bukur dhe polemizoji ata me atë që është me e mira.” (En-Nahl 15, 125) Allahu i Madhërishëm ka marrë besën prej dijetarëve që ata të thërrasin në rrugën e Allahut të Lartësuar dhe të mos e fshehin diturinë. Thotë i Lartësuari: “Dhe kur Allahu mori zotimin prej atyre që iu pat dhënë libri: “Që gjithsesi t’ua sqaroni atë nje-irëz-ive, e të mos e fshehni” – por ata e lanë pas
A Duhet Ta Ndrepres Te Ngrenit Kur Thirret Ezani?

A Duhet Ta Ndrepres Te Ngrenit Kur Thirret Ezani?

Islam
Pyetja: Nëse shtrohet buka ndërsa muezini thërret ezanin, a ka lehtësim për tu ushqyer dhe lënien e namazit me xhemat? Me argument! Përgjigja: Nëse njeriu ka nevojë që të ushqehet dhe vetja e tij është e ‘lidhur’ me bukën, atëherë ka lehtësim dhe ushqehet me aq sa vetja e tij qetësohet (dhe rehatohet). Ka thënë i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “Nëse shtrohet darka, atëherë filloni me darkën.” Gjithashtu ka thënë: “Nuk ka namaz (për njeriun) në prezencë të ushqimit dhe as kur e mundojnë dy nevojat (personale).” Por, njeriu nuk duhet ta caktojë vaktin e bukës në kohë të namazit. Kjo lejohet në disa raste, kur bëhet pa qëllim dhe papritur, ndërsa caktimi i vaktit të bukës në kohë të namazit, kjo nuk është e lejuar.Salih el Feuzan
CILAT JANE VEPRAT QE SHPERBLEHESH EDHE PAS VDEKJËS !!??

CILAT JANE VEPRAT QE SHPERBLEHESH EDHE PAS VDEKJËS !!??

Islam
Nga sahabiu i nderuar Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij: Lënia trashëgimi e diturisë së dobishme (t’ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të përfitojnë), T’ju mundësosh të përfitojnë nga uji i një lumi (hapja e një vije që të kaloi uji), Hapja e një pusi (apo burimi), mbjellja e një palme (hurme arabe, apo e çdo peme tjetër të dobishme), Ndërtimi i një xhamie, Dhurimi i një Mus’hafi (Kurani), si dhe të lësh pas fëmijë të edukuar, të cilet luten dhe kërkojne falje për ty pas vdekjes tende.” El Albani (Allahu e mëshirofte!), në librin e tij “Sahihu el xhemiu” me nr 3596, e ka vlerësuar si hadith hasen.
Lutja E Profetit (Alejhi Selam) Kur Dilte Nga Shtëpia

Lutja E Profetit (Alejhi Selam) Kur Dilte Nga Shtëpia

Islam
Lutja e Profetit (alejhi selam) kur dilte nga shtëpia Transmetohet nga nëna e besimtarëve Ummu Seleme radijAllahu anha se ka thënë: Sa herë që Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dilte nga shtëpia, çonte shikimin lart në qiell dhe thoshte: “Allahumme (inni) eudhu bike en edil-le eu udal-le ue ezil-le eu uzel-le eu edhlime eu udhleme eu exh-hele eu juxh-hele alejhi – O Allah, (unë) kërkoj mbrojtjen Tënde që mos të humb (devijoj) dhe askush të mos më shpjer në humbje, të mos gaboj dhe që askush të mos më shpjer në gabim, të mos i bëj ndokujt padrejtësi dhe askush mos të më bëj padrejtësi mua dhe të mos sillem keq ndaj ndokujt dhe askush të mos sillet keq me mua.” E ka saktësuar shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Sahihu Ebi Daud” me nr. (5094) Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin el-