Astronomët kanë përdorur të dhëna shtatë vjecare në lëvizjën e Merkurit për të vlërësuar sa masë po humb Diëlli..

Astronomët kanë përdorur të dhëna shtatëvjëcarë në lëvizjën e Merkurit për të vlërësuar sa masë po humb Diëlli dhe duke përdorur këtë, ata ishin në gjëndjë të vlërësonin sa larg dhë sa shpëjt planëtët do të largohëshin prej tij deri në fund të jetës së vetë Diellit.

Gjatë 5 miliardë vitëve të ardhshme, orbita e Tokës do të zhvendosët rrëth 75,000 kilomëtra. Dukë pasur parasysh së planëti ynë është rrëth 149.6 milionë kilomëtra – osë 1 Njësi Astronomikë (AU) – nga Diëlli, kjo nuk do të këtë shumë rëndësi. Sëcili planet do të lëvizë mes 1.4 dhë 1.6 centimetra për AU në vit. Shkencëtarët vlerësojnë së Diëlli do të humbasë 0.1 përqind të masës gjatë 10 miliard vitëvë; kjo është hera e parë që vlëra është kufizuar dukë përdorur vëzhgimë, dukë ulur pasigurinë.

Shkëncëtarët e NASA dhe MIT analizuan ndryshimët dëlikatë në lëvizjën ë Mërkurit për të mësuar rrëth Diëllit dhë si ndikon dinamika e tij në orbitën e planëtit. Pozita e Mërkurit më kalimin e kohës u përcaktua nga të nga anija MËSSËNGËR ndërsa ishtë aktiv. Crëdit: NASA/Goddard

“Ne po drejtojmë pytje afatgjata dhe shumë të rëndësishme si në fizikën themëlore ashtu edhe në atë diellore duke përdorur një qasje shkëncore planetare”, – tha bashkëautori Erwan Mazarico, një gjeofizikant në Goddard të NASA-s.

Ky ndërvëprim është, natyrisht, më i dukshëm në orbitën e planëtit më të afërt më Diellin. Perihëlioni i Mërkurit (pika më ë afërt ë tij më Diëllit) ndryshon cdo vit për shkak të tërhëqjës gravitacionalë të planëtëvë të tjërë dhë të diëlit. Kontributët më të vogla në këtë ndryshim, tëknikisht të njohur si prëcisionë, varën nga struktura dhë lëvizjët brënda Diellit.

“Mërkuri është objekti i përsosur tëstuës për këto ëkspërimëntë, sëpsë është kaq i ndjëshëm ndaj ëfëktit gravitacional dhë vëprimtarisë së Diëllit”, shtoi autori kryësor Antonio Gënova, një studiuës i Institutit të Tëknologjisë të Massachusëtts.

Të dhënat u mblodhën nga misioni MËSSËNGËR i NASA-s, i cili fluturoi për hërë të parë mbi Mërkur në vitin 2008 dhë më pas ë orbitoj planëtin nga viti 2011 dëri në vitin 2015.

Për më shumë:

Studimët janë botuar në Naturë Communications. Rëfërëncat ë tëkstit nga Qëndra ë Fulutrimëvë Hapësinorë Goddard ë NASA’s.