Disa Gabime Të Namazlinjëve

Bërja e nijetit me zë
Ngritja e tepërt e zërit duke lexuar Kuran gjatë namazit.
Mbështetja në shtyllë apo mur pa pasur nevojë.
Mosplotësimi i safave (rreshtave) dhe lënia e hapsirave mes tyre.
Nuk e drejton shpinën gjatë qëndrimit në këmbë, ruku apo sexhde.
Kur vonohet nga namazi nuk hyn në të derisa të ngrihet imami për në rekatin tjetër.
Mos bërja e sexhdes me shtatë pjesët e trupit (balli dhe hunda, dy duart, dy gjunjët, dhe këmbët).
Zgjatja e qëndrimit në këmbë dhe shkurtimi i rukusë dhe sexhdes.
Mos kujdesi i ngritjes së duarve gjatë tekbireve.
Nxitimi në namaz dhe mos pasimi i imamit.
“Ed-delil el-ilmi” Abdulaziz ibn Muhamed Es-Sed’han