LUTJET E MËNGJESIT DHE TË MBRËMJES

Lutjet e mëngjesit preferohet të lexohen pas faljes së namazit të sabahut e deri në lindje të diellit, ndërsa lutjet e mbrëmjes preferohet të lexohen para namazit të akshamit.Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 1. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Elhamdu lil-lahi rab-bil alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jevmid-din. Ij-jake na’budu ve ij-jake nestein. Ihdines-siratal mustekim. Siratal-ledhine en’amte alejhim. Gajril magdubi alejhim ve led-dalin. (1 her 2. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Elif Lam Mim. Dhalikel kitabu la rejbe fih. Hudel-lil muttekin. El-ledhine ju’minune bil gajbi ve jukimunes-salate ve mimma rezakna hum junfikun. Vel-ledhine ju’minune bima unzile ilejke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hum jukinun. Ulaike ala hudem-mirr-rrabihim ve ulaike humul muflihun. (1 her)3. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim All-llahu la ilahe il-la huvel hajjul-kajjum, la te`hudhuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erd, men dhel-ledhi jeshfeu ّindehu il-la bi idhnih, ja’lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ّilmihi il-la bima shaë. Vesi’a kursijjuhus-semavati vel-erd, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-ّalijjul-ّadhim. La ikrahe fid-din. Kad tebej-jenerr- rrushdu minel gajj. Fe men jekfur bit-taguti ve ju’min bil-lahi fe kad istemseke bil urvetil vuthka len fisame leha, vallahu semi’un alim. All-llahu velij-jul-ledhine amenu juhrixhuhum mine dhulumati ilen-nur, vel-ledhine keferu evlijauhumut-tagutu juhrixhunehum- minen-nuri iledh-dhulumat. Ulaike as’habun-nari hum fiha halidun.4. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Lil-lahi ma fis-semavati ve ma fil erd. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu juhasibkum bihil-lah, fe jagfiru limen jesha’u ve juadh-dhibu men jesha’ë, vall-llahu ala kul-li shej’in kadir. Amenerr-rresulu bima unzile ilejhi mirr-rrab-bihi vel mu’minun, kul-lun amene bil-lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih, la nuferr-rriku bejne ehadim-mirr-rrusulih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rab-bena ve ilejkel masir. La jukel-lifull-llahu nefsen il-la vus’aha leha ma kesebet ve alejha mektesebet. Rab-bena la tu’ahidhna in nesina ev ahta’ana, rab-bena ve la tahmil alejna isren kema hameltehu alel-ledhine min kablina, rab-bena ve la tuham-milna ma la takate lena bih. Va’fu an-na vagfir lena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. (1 her)
5. Hasbijall-llahu la ilahe il-la hu, alejhi tevek-keltu ve huve rab-bul arshil adhim. (7 herë)6. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahimKul huvall-llahu ehad. All-llahus-samed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem jekul-lehu kufuven ehad. 7. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Kul eudhu birab-bil felek. Min sherr-rri ma halak. Ve min sherr-rri gasikin idha vekab. Ve min sherr-rrin- nef-fath-thati fil ukad. Ve min sherr-rri hasidin idha hased. (3)8. Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Kul eudhu birab-bin-nas. Melikin-nas. Ilahin-nas. Min sherr-rril vesvasil han-nas. El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas. Minel xhin-neti ven-nas. (3 )9. Asbahna (emsejna) ve asbahal (emsal) mulku lil-lah, vel hamdu lil-lahi la sherike leh, la ilahe il-la huve ilejhin-nushur (ilejhil mesir). (3)10. Asbahna (emsejna) ala fitretil islam ve kelimetil ihlas ve ala dini nebij-jina Muhammedin salallahu alejhi ve sel-lem ve ala mil-leti ebina Ibrahime hanifen ve ma kane minel-mushrikin. (3)11. All-llahum-me inni asbahtu (emsejtu) minke fi ni’metin ve afijetin ve sitr, fe etim-me alej-je ni’meteke ve afijeteke ve sitreke fid-dunja vel ahireh. (3)12. All-llahumme ma asbaha (emsa) bi min ni’metin ev bi ehadin min halkik, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel hamdu ve lekesh-shukr. (3 )13. Ja rab-bi lekel hamdu kema jenbegi li xhelali vexh’hike ve adhimi sultanik. (3)14. Reditu bil-lahi rab-ba, ve bil islami dina ve bi Muhammdin sal-lallahu alejhi ve sel-leme nebij-jen ve resula.(315. Subhanall-llahi ve bihamdih, adede halkih, ve rida nefsih, ve zinete arshihi ve midade kelimatih16. Bismil-lahil-ledhi la jedurr-rru measmihi shej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves-semiul alim. (3)
17. All-llahum-me inni eudhu bike min en ushrike bike shej’en a’lemuh ve estagfiruke lima la a’lemuh. (3)18. Eudhu bikelimatil-lahi-t-tammeti min sherr-rri ma halak. (3)19. All-llahumme inni eudhu bike minel hemmi vel hazen ve eudhu bike minel axhzi vel kesel ve eudhu bike minel xhubni vel buhi ve eudhu bike min galebetid-dejni ve kahrirr-rrixhal. (3)20. All-llahumme afini fi bedeni, All-llahumme afini fii sem’i, All-llahumme afini fi besari. (3)21. All-llahumme inni eudhubike minel kufri vel fakr, All-llahumme inni eudhu bike min adhabil kabri, la ilahe il-la ent. (3)
22. All-llahumme ente rab-bi, la ilahe il-la ent, halakteni ve ene abduk, ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’t, eudhu bike min sherr-rri ma sana’t, ebu’u leke bi ni’metike alej-je, ve ebu’u bi dhenbi, fagfir li, feinnehu la jegfirudh-dhunube il-la ente. (3)23. Estagfirull-llahel-adhiim el-ledhi la ilahe il-la huvel haj-jel kaj-juume ve etubu ilejhi. (3)24. Subhanek All-llahumme ve bi hamdike, esh’hedu en la ilahe il-la ente, estagfiruke ve etubu ilejk. (3)25. All-llahumme sal-li ala sejjidina Muhammed, abdike ve nebijjike resuliken-nebijjil-ummijj, ve ala alihi ve sahbihi ve sel-lim teslima, adede ma ehata bihi ilmuk, ve hat-ta bihi kalemuk, ve ahsahu kitabuk. Verdall-llahumme an sadatina Ebi Bekrin ve Umere ve Uthmane ve Alijj, ve anis-sahabeti exhmein, ve anit’tabi’ine ve tabi’ihim bi ihsanin ila jevmid-din. (1)26. Subhane rabbike rab-bil izzeti amma jesifun, ves-selamun alel murselin, vel hamdu lil-lahi rab-bil alemin. (1)(* Lutjet e mëngjesit preferohet të lexohen pas faljes së namazit të sabahut e deri në lindje të diellit, ndërsa lutjet e mbrëmjes preferohet të lexohen para namazit të akshamit.